.

I. . . 1. Γ ?. . Ȼ ( ). . . . ߻. . . . 2. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ). . . . . . . . . . . . ( ). . . . -. . . . . . (). . . . . . ( ). . -. . , - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . - , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 3. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . ІІ. . . 1. ( ). . . . . . . . . . 2. . . . . , - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (). . (). . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ߻. . . . . . . . Ż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . ? . . . . . . . Ż. . . . . . . . ( ). . . . . . . . . . . .